Namibia - Ethosa Park

Namibia - Ethosa Park, north of Namibia